توضیحات

نام اثر: عشق و مثنوی

شعر از فاضل نظری: عشق یعنی در میان صدهزاران مثنوی    بوی یک تک بیت ناگه مست و مدهوشت کند

ساخته شده از: ورق آلیاژ آلومینیوم

کالیگرافی (خوشنویسی): استاد سعید نقاشیان