تابلوهای طبیعت:

طرحهای این تابلوها از تصاویر یا المانهای موجود در طبیعت الهام گرفته شده و برای ساخت با روشهای فرزنگاری بصورت گرافیکی طراحی طراحی میشوند. این آثار بصورتهای تخت یا برجسته قابلیت ساخت دارند.