آثار حجمی و مجسمه ها:

در طراحی این آثار از مفاهیم و المانهای طبیعی، فرمهای انتزاعی و کالیگرافی حروف برای ساخت آثار حجمی، فرمهای فضایی و مجسمه ها استفاده میشود.
از آنجا که ورق فلز ماده اصلی در آثار فرزنگاری است، با فرم دادن، خم کردن، برش و برجسته کاری ورق ها انواع آثار ساخته میشود.