تابلوهای لوگوی شرکتی :

در این آثار لوگوها (نشانه ها)ی شرکتها و سازمانها برای اجرا با تکنیکهای فرزنگاری بصورت حجمی بازطراحی میشوند بنحوی که در برگیرنده فعالیت شرکتها و یا جنبه های گرافیکی دیگری از لوگو نیز باشند.

بغیر از لوگو، طرحهای انتخابی یا سفارشی مشتری یا طرحهای ابداعی طراح که نشاندهنده زمینه فعالیت یا اهداف آن سازمان باشد نیز قابل ساخت میباشد.