تابلوهای کالیگرافی:

این تابلوها عموما به دو صورت ساخته و اجرا میشوند: آثار تخت و آثار برجسته

کالیگرافی تخت:

در این آثار حروف، کلمات و اشعار فارسی توسط ابزار فرز مستقیما بر روی زمینه اصلی تابلوی فلزی نوشته میشود.
عملیات فرزکاری بر روی فلز همانند عملیات خوشنویسی با قلم بر روی کاغذ با مهارت خاصی انجام میشود و اثر سایش و تراش فلز مثل اثر حرکت مرکب روی کاغذ زیبایی و جلوه خاصی به حروف میدهد.

در این آثار قلم یا فونت استفاده شده ترکیبی از فونت های ثلث و معلی میباشد که برای قابلیت اجرا با فرز طراحی شده و تلاش شده تا اصول هنری و زیبایی شناسی خوشنویسی را رعایت نماید. این سبک برای نخستین بار در ایران (و جهان) اجرا شده است. کلیه طرحهای آثار، اصلی (اوریجینال یا غیر کپی) بوده و منحصرا توسط طراح برای اجرای فرزنگاری طراحی و خوشنویسی میشوند.

کالیگرافی برجسته:

در این آثار کلمات و حروف پس از طراحی، با روشهای صنعتی برش لیزری از یک ورق فلزی بریده میشوند و سپس روی یک زمینه دیگر (که میتواند از جنسهای مختلف فلز یا چوب باشد) بصورت برجسته چسبانده میشوند. هریک از کلمات و حروف بریده شده، قبل از نصب روی زمینه اثر بطور جداگانه فرزنگاری (فرز+رنگ) میشوند. در این آثار قابلیت استفاده از انواع قلم یا فونتهای رایج وجود دارد.