تابلوهای انتزاعی:

در طرحهای آثار انتزاعی یا آبستره از رنگ و فرم‌های تمثیلی برای بیان مفاهیم استفاده میشود و ممکن است دقیقا مشابه هیچ شکل یا المان طبیعی نباشد، اما میتواند تداعی کننده یک شکل طبیعی یا یک مفهوم باشد. در این آثار ترکیب بندی خطوط و بافت فرز به همراه رنگ به هدف ایجاد هارمونی با مکان یا موضوع مورد نظر طراحی و اجرا میشوند.