دو اثر جدید بهرام مصلح با نامهای “زنجیره سبز” و “افق آبی” در فضای داخلی شرکت ساپکو (طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو) نصب و در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ از آنها رونمایی شد.
متن کامل خبر به نقل از سایت اینترانت داخلی شرکت ساپکو در زیر میاید.

 

BahramMosleh-SAPCO rounamaie-w