تاکنون آثار زیر با روش فرزنگاری طراحی و ساخته شده است :
  • تابلوهای هنری و دکوراتیو بصورتهای تخت و برجسته
  • حجمها و فرمهای دکوراتیو
  • پوششهای تزئینی دیوار
  • آثار ترکیبی چوب و فلز
نمونه های ساخته شده آثار را میتوانید در بخش نمونه آثار ملاحظه نمایید.