توضیحات

نام اثر:‌ زندگی رسم خوشایندی است …

نوع اثر:‌ برجسته کالیگرافی

جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم

ابعاد:‌   ۳*۱۶۰ *۱۸۰ سانتی متر

در این اثر حروف فرزنگاری و کالیگرافی شده مستقیما روی دیوار نصب شده اند. تکنیک فرزنگاری روی فلز نیز همسو با فرم خوشنویسی و حرکت حروف انجام شده است.

زندگی رسم خوشایندی است، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق

شعر: سهراب سپهری

خوشنویسی: استاد ترکزاده