نمایشگاه آثار فرزنگاری بهرام مصلح، شامل ۲۰ اثر تجسمی در زمینه کالیگرافی، تایپوگرافی و نقاشیخط است که همگی با تکنیک ابداعی فرزنگاری ساخته شده اند. در این تجربه جدید، نقش زدن، تایپوگرافی و خوشنویسی با ابزارهای صنعتی “فرز دستی” روی ورقهای فلزی انجام میشود.
آثار ارایه شده بصورت تابلوهای تخت، تابلو برجسته، خط-حجم و آثار ترکیبی فلز و چوب هستند.

دریافت فایل بروشور نمایشگاه فرزنگاری های بهرام مصلح

مشاهده خبر نمایشگاه فرزنگاری های بهرام مصلح در خبرگزاری های مختلف