• نام اثر:‌ گلهای ختایی2
  • نوع اثر:‌ تابلو برجسته- اسلیمی
  • طرح: برگرفته از طرحهای سنتی فرشها و نقوش ایرانی (برگها و گلهای ختایی)
  • جنس: ورق آهن
  • ابعاد:‌   3* 60* 140سانتی متر